TEXTBOOKS, ARTICLES, BOOKS BY B.DANIYAROV

DANIYAR UULU BAZARKUL’S (BAZARKUL DANIYAROV’S) BIBLIOGRAPHY

 Not complete… At the moment available only in Kyrgyz


Китептер жана окуу китептери

 1. Данияров, Б. Насият/ Б.Данияров. – Москва, 1925. – араб алиппеси
 2. Данияров, Б. Метр чендери/Б.Данияров, А.Ш. [А.Шабданов]. – Фрунзе, Кыргызмамбас, 1928. – 23 б. – лат алиппеси, нускасы – 10 000
 3. Данияров, Б. Эсеп китеби. 1 жылдык окуу китеби/ Б. Данияров, А. Шабданов. – Фрунзе, Кыргызмамбас, 1928. – 68 б. Лат алппеси, нускасы – 10 000
 4. Данияр уулу, Б. Чоңдорго кат таанытуу алиппеси/ Арабай, Тыныстан жана Данияр уулу. – Фрунзе, Кыргызмамбас, 1928. – ?б. Лат алиппеси

    Базаркул которгон китептер                                                                      

 1. Иванов, Г.И. Башталгыч география/ Г.И.Иванов, Москва, Центральное издательство народов Союза ССР, 1928. Араб алиппеси
 2. Иванов, Г.И. Биринчи баскыч жаарапия (география) жана өлкө таануу. 1-2 башталгыч мектептер үчүн/ Г.И.Иванов, Г.Г. Иванов. Которуучулар С.Курман уулу жана Б. Данияр уулу. – Фрунзе, Кыргызмамбас, 1928. Араб алиппеси. Нускасы – 7 000
 3. Дуулат уулу, М. Баштооч мектептерге 2-жылдык эсеп куралы/ М.Дуулат уулу. Которгон Б.Данияр уулу. – Фрунзе, Кыргызмамбас, 1928. Лат. алиппеси, нускасы – 5 000
 4. Ходжанов, М. Арифметика, 1-бөлүм / М.Ходжанов. Которгон Б.Данияр уулу. – Москва, 1927. Араб алиппеси, нускасы – 10 000
 5. Волковский, Д.Л. Эсеп китеби/ Д.Л.Волковский. Которгон жана … Б.Данияр уулу – Фрунзе, Кыргызмамбас, 1931. – 68 б. Лат. алиппеси, нускасы – 10 000
 6. Березанская, Е.С. Эсеп маселелеринин жана көнүгүүлөрүнүн жыйнагы/ Е.С.Березанская. Которгон Б.Данияр уулу. – Фрунзе, Кыргызмамбас, 1935. Лат алиппеси, нускасы 7 000      

 Базаркул Данияров – Кириш сөздүн автору жана редактору                                                            

 1. Тыныстанов, К. Касымдын ырларынын жыйнагы/ К.Тыныстанов. Кириш сөз – Б.Данияров. – Москва, 1925. Араб алиппеси. Нускасы 10 000.
 2. Тамсилдер. Молдо Кылыч Шамыркановдун «Канаттуу» дастаны жана башкалар / Кириш сөз жана басып чыгаруу Б. Данияров – Москва, 1925. Араб алиппеси

Базаркул Данияров – редактору                                                               

 1. Тыныстанов, К. Кыргыз тилинин морфологиясы/ К. Тыныстанов. Ред. – Данияров Фрунзе, Кыргызмамбас, 1934. Лат. алиппеси, нускасы – 7 000

 Базаркул Данияровдун макалалары                     

 1. Данияр уулу Б. Колдонмо/ Б.Данияр уулу// Эркин Тоо. – 1925. – № 66. – ноябрь. – ?б. Ар.
 2. Данияр уулу Б. Борбордук Кыргыз педагогика Техникуму/ Б.Данияр уулу// Жаңы маданият жолунда. – 1928. – июнь. – № 2. – б. Лат
 3. Данияр уулу Б. Жаңы педагогдор / Б.Данияр уулу// Жаңы маданият жолунда. – 1930. – январь-февраль – № 1-2. – б. Лат

Окуу программалары

 1. Данияров Б. Жаурупалык кызматчыларга кыргыз тилин үйрөтө турган курстардын программасы (экинчи семестр 1927/28-окуу жылына) 1927?   ф.688, оп.1, ед.хр 179, л 122-136
 2. Данияров Б. Борбордук Кыргызстан техникумундагы III негизги класстар үчүн эне тил программасы (экинчи семестр 1927/28-окуу жылына) 1927? ф.688, оп.1, ед.хр 196, л 41-42
 3. Данияров Б. Борбордук Кыргызстан техникумундагы төмөнкү даярдоо класс үчүн эне тил программасы (экинчи семестр 1927/28-окуу жылына) 1927? ф.688, оп.1, ед.хр 196, л 41-42

Author
Asel Daniyarova

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *